Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 11:00 - 12:00  18:00 - 20:00
  středa ---  18:00 - 20:00

  Po předchozí telefonické/osobní domluvě Vás rádi přijmeme i mimo úřední hodiny.

 2. Telefonické podání: 387 996 794
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu starosta@komarice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Komařice 7, 373 14 Komařice.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Obci Komařice, Komařice 7, 373 14 Komařice v úředních dnech a hodinách:

pondělí  11:00 - 12:00  18:00 - 20:00
středa  ---  18:00 - 20:00

Po předchozí telefonické/osobní domluvě Vás rádi přijmeme i mimo úřední hodiny.

Telefonické podání: 387 996 794
Poštou na adresu Obecní úřad, Komařice 7, 373 14 Komařice.
Elektronicky na e-mail: starosta@komarice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: xqdb5px
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Opravné prostředky

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.
 • Povinný subjekt předloží odvolání (rozklad) spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informací poskytnout.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízení žádosti způsobem odkazu na zveřejněnou informaci,
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebo prodloužené lhůty ze závažných důvodů o 10 dnů nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • který nesouhlasí s výší úhrady, která mu byla písemně oznámena nebo s výší odměny za oprávnění informaci užít, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí nebo prodloužení lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Komařice 7, 373 14 Komařice.
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)  150 Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu 
- jednostranně formát A4  černobíle - 2 Kč/ks  barevně - 4 Kč/ks
- oboustranně formát A4  černobíle - 4 Kč/ks  barevně - 8 Kč/ks
- jednostranně formát A3  černobíle - 4 Kč/ks  barevně - 8 Kč/ks
- oboustranně formát A3  černobíle - 8 Kč/ks  barevně - 16 Kč/ks
- kompaktní disk (CD)  20 Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)  50 Kč
ostatní náklady  dle skutečně vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

2021

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. ze dne 07.05.2021

2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. ze dne 18.8.2019